Datenschutz

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa PaedDr. Bohuslava Vašíčková – ASPELY, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) predstavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4 (2) Nariadenia).Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.„Platnosť“ - vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, je Prevádzkovateľ oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.3.2022.

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa PaedDr. Bohuslava Vašíčková – ASPELY,  (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie (EÚ) 2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) predstavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia  (Článok 4 (2) Nariadenia).Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.„Platnosť“ - vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, je Prevádzkovateľ oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.3.2022.

1. NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:    • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.    • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, či dohody, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, či dohody.    • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.    • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

2. ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov nebude od dotknutej osoby požadovať žiadne osobné údaje, ktoré (po dôslednom zvážení a posúdení právneho základu) nie sú absolútne nevyhnutné. Preto v prípade, ak sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb:    • na základe zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) je dotknutá osoba povinná osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak aj napriek tomu dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, prevádzkovateľ si nebude môcť splniť svoje povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov a dotknutá osoba sa (môže) dopustiť porušenia ustanovení predmetného právneho predpisu, čo môže spôsobiť odmietnutie poskytnutia služby alebo predaja tovaru.     • na základe zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude môcť s ňou prevádzkovateľ uzatvoriť zmluvný vzťah alebo na základe jej žiadosti nebude môcť vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy, či dohody.     • na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné a je prejavom slobodnej vôle dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, prevádzkovateľ nebude oprávnený spracúvať údaje na účely vymedzené v konkrétnom súhlase, čím môže byť zamedzené poskytnúť dotknutej osobe súhlasom popísané aktivity alebo činnosti. (Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.)    • na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo oprávnených záujmov tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR), sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Dotknuté osoby musia byť vopred informované o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu. (Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ, ktorému bola adresovaná námietka dotknutej osoby nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.)

3. ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (OU)

Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 Nariadenia:    • Zákonnosť spracovania – každé spracovanie musí byt zákonné, teda disponuje primeraným právnym základom.    • Minimalizácia spracovania OU (nevyhnutnosť) – vaše osobné údaje  spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k účelu. Vždy zvážime rozsah spracovania osobných údajov.    • Minimalizácia uchovávania osobných údajov (likvidácia) – OU uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, kým je to potrebné, na účely vykonávania služieb. Vaše osobne údaje sú dôkladne zlikvidovane po splnení účelu spracovania.     • Integrita a dôvernosť (bezpečnosť) – prevádzkovateľ prijal technické, organizačne a personálne opatrenia pred stratou, zničením, poškodením OU.

4. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME

Osobné údaje nám poskytnete:    • primárne priamo Vy, ak ste v postavení záujemcu o naše služby, napríklad prostredníctvom vypnenia kontaktného formulára na našej webstránke, vyplnením karty klienta a pod.; ak ste v postavení záujemcu o dobrovoľníctvo, zamestnanie, či iné aktivity u prevádzkovateľa. 

5. AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom/ na nasledovné účely:    • ÚČTOVNÍCTVO A MZDOVÁ AGENDA     • Účelom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov).    • Právny základ (vrátane ich poskytovania tretím osobám)- zákonná povinnosť.    • Doba uchovávania: 10 rokov.    • KONTAKTNÝ FORMULÁR     • Základným účelom spracúvania osobných údajov je vyhotovenie cenovej ponuky / ponuky na vyžiadanie klienta.    • Právny základ: Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a vy ste zmluvnou stranou.    • Doba uchovávania: 1 mesiac.    • KARTA KLIENTA – deti, mládež     • Účelom spracúvania je možnosť identifikácie klienta pre účely objednávania, voľba individuálneho prístupu ku klientovi a jeho špecifikám s ohľadom na neurodiverzitu  klienta; možnosť identifikácie náhlej zdravotnej komplikácie, prípadne poskytnutia 1. pomoci; informácia o bezinfekčnosti klienta.    • Právny základ: súhlas dotknutej osoby v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.    • Doba uchovávania: 6 mesiacov od poslednej návštevy, za poslednú návštevu je považovaná tá, po ktorej 2 mesiace nenasleduje žiadna ďalšia návšteva.    • KARTA KLIENTA – dospelý     • Účelom spracúvania je možnosť identifikácie klienta pre účely objednávania, kontaktovania, vzájomnej komunikácie; informácia o bezinfekčnosti klienta.    • Právny základ: súhlas dotknutej osoby v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a)  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.    • Doba uchovávania: 6 mesiacov od poslednej návštevy, za poslednú návštevu je považovaná tá, po ktorej 2 mesiace nenasleduje žiadna ďalšia návšteva.    • SPRÁVA REGISTRATÚRY    • Účelom spracúvania je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania.    • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti.    • Doba uchovávania: evidencia sa uchováva 10 rokov po ukončení evidencie.    • EVIDENCIA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB    • Účelom spracúvania vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv.    • Právny základ: základom je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Článku 6 ods.1 pism. c)  všeobecného Nariadenia.    • Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.    • VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB    • Účelom spracúvania je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené.    • Právny základ: základom je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Článku 6 ods.1 pism. c)  všeobecného Nariadenia.    • Doba uchovávania: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

6. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky prevádzkovateľa, audítor, advokát, sprostredkovatelia (účtovná a mzdová agenda), spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.

7. Zverejnenie osobných údajov 

Osobné údaje nebudú zverejnené.

8. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE 

Osobné údaje nebudú používane na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9. Prenos osobných údajov mimo EURÓPSKEJ ÚNIE

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

10. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. 

11. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

12. KTO JE DOTKNUTÁ OSOBA?

Sú to najmä zamestnanci, dobrovoľníci, klienti, každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

13. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu,máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na uvedenú mailovú adresu, písomne, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov.Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok).

14. AKO MÁTE POSTUPOVAŤ PRI UPLATŇOVANÝCH VAŠICH PRÁV?

Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa.Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe.Žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronická, prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú alebo elektronickú formu.Pripravte si identifikačné údaje - identifikátor, na základe ktorého vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť vám tak údaje, ktorá sa vás týkajú.Prevádzkovateľ je povinný vybaviť vašu žiadosť bezodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možne uplatniť', pretože popisovaná činnosť' spracovania neobsahuje automatizované rozhodovanie.Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobne údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ' spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.

15. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:    • Sídlo prevádzkovateľa: PaedDr. Bohuslava Vašíčková – ASPELY, Učňovská 655/9, 908 45 Gbely    • Email: aspelygbely@gmail.com

16. ZÁVER

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom emailu alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.